1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

 

Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Plungės r. Platelių gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašasmokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

Mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas

Plungės r. Paltelių gimnazijos lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas

Gimnazijos mokinių tėvų informavimo, švietimo, konsultavimo ir bendravimo tvarkos aprašas

Sveikatos stiprinimo programa

Mokinių turizmo renginių organizavimo, pamokų vedimo ne gimnazijos teritorijoje aprašas

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Mokomojo dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Plungės r. Platelių gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos tvarka

 MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

IŠORĖS AUDITAS

Plungės r. Platelių gimnazijos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita

Papildoma informacija