1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
« »

 

Pirmininkas

Silva Rupeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, geografijos ir etikos vyr.mokytoja

Nariai

 

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS METODINĖS GRUPĖS IR JŲ PIRMININKAI

  1. Pradinių klasių metodinė grupė.

Pirmininkė – Vitalija Lukavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

  1. Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė.

Pirmininkė – Jurgita Razgaitienė, matematikos ir fizikos  vyr. mokytoja.

  1. Lietuvių ir užsienio kalbų metodinė grupė.

Pirmininkė – Aldona Lučinskienė, rusų kalbos vyr. mokytoja.

  1. Menų ir sporto metodinė grupė.

Pirmininkė – Ina Jakubėnienė, dailės ir technologijų vyr. mokytoja;

  1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė.

Pirmininkė – Judita Šakalienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja..


Funkcijos ir veikla

Organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą, numato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, prireikus vertina mokytojų darbus, praktinę veiklą, susitaria dėl teminių planų, programų rašymo, projektų, pamokų ir renginių stebėjimo, lankomumo ataskaitų formų.

Pirmininkas

Silva Rupeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, geografijos ir etikos vyr. mokytoja.

Nariai

Birutė Pakalniškienė, socialinė pedagogė; komisijos pirmininkės pavaduotoja ir sekretorė;

Emilija Valančienė, istorijos mokytoja metodininkė, 8 klasės vadovė;

Laima Budreikienė, matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja, IVg klasės vadovė;

Vitalija Lukavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2 klasės vadovė.

Funkcijos ir veikla (reglamentas)

1. Vaiko gerovės komisija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

2.  remdamasi turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;

3.  rūpinasi pozityvaus mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;

              4. organizuoja gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse dirbantiems mokytojams;

           5. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
              6. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
           7. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;
             8. įvykus krizei, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

9. Vaiko gerovės komisija dirba pagal iš anksto patvirtintą veiklos planą metams arba pagal poreikį.

Eil.

Nr.

Grupė

Pirmininkas

Funkcijos ir veikla

1.

Pradinių klasių metodinė grupė

Vitalija Lukavičienė

Aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, susitaria dėl mokomųjų dalykų, planų rengimo, tvarkos, susitaria dėl ugdymo priemonių, vadovėlių užsakymo, dėl pasirenkamųjų dalykų, modulių pasiūlos, aptaria tarpdalykinę integraciją, sudaro individualias specialiųjų poreikių mokinių programas, dalijasi gerąja patirtimi.

2

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė.

 

Judita Šakalienė

3

Lietuvių ir užsienio kalbų metodinė grupė.

Aldona Lučinskienė

4

Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokslų metodinė grupė

Jurgita Razgaitienė

5

Menų ir sporto metodinė grupė

Ina Jakubėnienė

 

 

 

Papildoma informacija