1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
« »

Ugdymo proceso organizavimas 2020–2021 mokslo metais

 

                      2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413,  bei 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendrojo ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Vadovaudamosi bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, mokyklos sudaro 2020-2021 mokslo metų ugdymo planus.

 • Mokslo metų (ugdymo proceso) pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.
 • Ugdymo proceso pabaiga:

    1–4 klasės – 2021 m. birželio 8 d.;

    5–10 ir I–III gimnazijų klasės – 2021 m. birželio 22 d.;

    IV gimnazijos klasės – 2021 m. gegužės 21 d.

Mokyklos dirba penkias dienas per savaitę.

 • Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 35 savaitės, 175 ugdymo dienos.
 • Ugdymo proceso trukmė 5–10 ir I–III gimnazijos klasių mokiniams – 37 savaitės, 185 dienos.
 • IV gimnazijos klasės mokiniams – 33 savaitės, 163 ugdymo dienos.
 • Atostogos:

rudens – 2020 m. spalio 26–30 d.;

žiemos (Kalėdų) – 2020 m. gruodžio 23 d.–2021 m. sausio 5 d.;

žiemos – 2021 m. vasario 15–19 d.;

pavasario (Velykų) – 2021 m. balandžio 6–9 d.

Vasaros:

1–4 klasių mokiniams – 2021 m. birželio 9 d.–rugpjūčio 31 d.;

5–10 ir I–III gimnazijų klasių mokiniams – 2021 m. birželio 23 d.–rugpjūčio 31 d.;

            gimnazijų IV klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai – iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 • 1-asis pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 22 d.;
 • 2-asis pusmetis – 2021 m. sausio 25 d. – ugdymo proceso pabaiga.
 • Pamokų skaičius. Minimalus savaitinių pamokų skaičius:

1 klasėje – 22 pamokos;

3 klasėje – 23 pamokos;

2 ir 4 klasėse – 24 pamokos;

5 klasėje – 26 pamokos;

6 klasėje – 29 pamokos;

7 klasėje – 29 pamokos;

8 klasėje – 30 pamokų;

9–10 (gimnazijų I–II) klasėse – 31 pamoka;

gimnazijų III-IV klasėse – 26 pamokos.

Oro sąlygos. Jei oro temperatūra:

20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai;

            25 laipsniai šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 6–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai;

                      30 laipsnio karščio  ir aukštesnė, į mokyklą gali nevykti 1–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai.

                Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

Papildoma informacija